Kontakt:
Telefon
centrala  33/854 92 00
Lekarz Kierujący Oddziałem - wew. 470
Sekretariat – wew. 477
Pielęgniarka Oddziałowa – wew. 472
Pokój lekarski (parter) – wew. 471
Pokój lekarski (I piętro) – wew. 475
Dyżurka pielęgniarek (parter) – wew. 474
Dyżurka pielęgniarek (I piętro) – wew. 475
Pracownik socjalny – wew. 379
Rzecznik Praw Pacjenta – wew. 438

Zespół:
Lekarz Kierujący Oddziałem Psychiatrycznym
– lek. Katarzyna Buryan–Marosz
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem – lek. Joanna Niwińska–Janeczek
Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Elżbieta Wraga–Olszar
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej – mgr Anna Karczmarz

 

Charakterystyka oddziału:

W ramach funkcjonowania Oddziału Psychiatrycznego udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej obejmujące:
1) świadczenia terapeutyczne
2) programy terapeutyczne
3) niezbędne badania diagnostyczne
4) konsultacje specjalistyczne
5) leki
6) wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
7) zakwaterowanie i wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
8) działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Oddział Psychiatryczny przeznaczony jest dla pacjentów od 18 r. życia.

 

Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz terapeutyczną. Nastawiony jest na diagnostykę i leczenie pacjentów z rozpoznaniem:

 

Oddział funkcjonuje w oparciu o zasady społeczności terapeutycznej.

W Oddziale realizowane są programy dla osób z pierwszym i kolejnymi epizodami schizofrenii obejmujące oprócz diagnostyki i leczenia cykl zajęć psychoedukacyjnych dla pacjentów i ich rodzin.

Pacjenci po leczeniu w oddziale całodobowym mają możliwość kontynuacji terapii w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym lub w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Oddział dysponuje własną izbą przyjęć z salą obserwacyjną i izolatką do stosowania przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia.

W Oddziale pacjent może uzyskać pomoc pracownika socjalnego w zakresie formalności związanych ze skierowaniem do DPS-u, sprawami rentowymi, pomocą w uzyskaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, załatwianiem bieżących spraw socjalnych i bytowych pacjentów.

Oddział psychiatryczny znajduje się w oddzielnym 3-piętrowym budynku F.