Telefon - centrala  33/854 92 00 

Kierownik Oddziału - wew. 357

Psycholog – wew. 389

Pielęgniarka – wew. 356

Pokój socjalny –  wew. 397

 

Zespół:

Lekarz Kierujący Oddziałem – lekarz Teresa Wiatrowska-Kula – specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikatu

mgr Bartosz Danecki – psycholog, socjolog

mgr Stella Madejska – psycholog

mgr Magdalena Szwanda-Szeliga – muzykoterapeuta, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz absolwentka dwuletnich podyplomowych Studiów Muzykoterapii

Aneta Czudek – terapeuta zajęciowy, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w zakresie terapii zajęciowej

Gabriela Białończyk - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, terapeuta środowiskowy


Charakterystyka Oddziału

Proponowana forma leczenia kierowana jest dla pacjentów bez wskazań do leczenia całodobowego:

 • w stanie psychicznym umożliwiającym prowadzenie leczenia w warunkach Oddziału Dziennego;
 • dla pacjentów po pobycie w szpitalu jako kontynuacja leczenia;
 • dla pacjentów, u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne nie było skuteczne lub u których ustalenie rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych jest trudne. 

 

W Oddziale Dziennym Psychiatrycznym leczone są osoby z rozpoznaniem:

 • schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych,
 • zaburzeń afektywnych,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń osobowości i zaburzeń zachowania dorosłych,
 • zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym,
 • zespołów behawioralnych,
 • organicznych zaburzeń psychicznych.

Praca terapeutyczna z pacjentami obejmuje oddziaływania biologiczne i psychologiczne dostosowane do aktualnego stanu pacjenta i możliwości zespołu terapeutycznego. Odbywa się na zasadach społeczności terapeutycznej w małej grupie pacjentów. Program psychoterapii opiera się na relacji terapeuta - pacjent w terapii indywidualnej i procesie grupowym w toku psychoterapii grupowej; w obu przypadkach na podejściu wspierającym z elementami psychoterapii eksplorującej w zależności potrzeb i możliwości pacjenta. Pobyt pacjenta w Oddziale stanowi część kompleksowego, zindywidualizowanego oddziaływania, element szerszego programu terapeutycznego, w który wchodzą m.in. opieka ambulatoryjna, stacjonarna, grupy wsparcia, klub pacjenta, terapia rodzin; realizowane przez zespół terapeutyczny i inne ośrodki (Poradnie Zdrowia Psychicznego, Oddziały Psychiatryczne, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, itp.) tworzące sieć wsparcia dla pacjentów. 

Poprawę zdrowia uzyskuje się przez leczenie farmakologiczne i równorzędnie stosowane metody pozabiologiczne:  

 • społeczność terapeutyczna
 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia indywidualna 
 • specjalistyczna opieka lekarska
 • specjalistyczna opieka pielęgniarska
 • psychoedukacja
 • interwencje kryzysowe
 • terapia zajęciowa
 • arteterapia
 • muzykoterapia
 • trening umiejętności społecznych
 • relaksacja
 • spacery
 • rekreacja
 • wyjścia do miast

Oddział Dzienny Psychiatryczny dysponuje salami do terapii grupowej, jak również gabinetami, gdzie prowadzimy diagnostykę, rozmowy indywidualne, wspierające i psychoterapię. 

Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku między godziną 8.00, a 14.00.
Oddział jest koedukacyjny. 

W trakcie leczenia psychiatrycznego, jeżeli są wskazania, pacjenci są konsultowani przez innych lekarzy specjalistów. Dysponujemy pełnym zapleczem diagnostyki laboratoryjnej.

O przyjęciu na Oddział decyduje zespół terapeutyczny, któremu przewodzi Lekarz Kierujący Oddziałem, po przeprowadzeniu badania pacjenta oceniającego jego stan psychiczny i zasadność przyjęcia na Oddział (indywidualny plan terapeutyczny, cel pobytu).
Długość leczenia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, stanu psychicznego chorego, tempa realizacji celów terapii określonych w indywidualnym planie leczenia. Przed wypisaniem pacjenta z oddziału tworzony jest plan kontynuowania leczenia uwzględniający potrzeby chorego przy wykorzystaniu dostępnych w obrębie ośrodka metod i rozwiązań organizacyjnych i przy współpracy z innymi wyspecjalizowanymi placówkami.

Oddział Dzienny Psychiatryczny znajduje się w Pawilonie E.

 

 

 

 


Drukuj